Lynanalyse: sak E-4/19 Campbell mot Norge

I forbindelse med undervisningen i EØS-rett har både jeg og studentene bidratt med analyser av den prinsipielle og helt ferske rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen i sak E-4/19 Campbell mot Norge [2020] i et lukket diskusjonsforum på UiOs læringsplattform Canvas. Når jeg først hadde skrevet en lengre “lynanalyse” av dommen tenkte jeg det var dumt å la den bli liggende innelåst på diskusjonsforumet. Derfor deler jeg analysen her på bloggen også.

Jeg kaller denne analysen for en “lynanalyse”, siden den er en nedskriving av mine umiddelbare tanker når fra lesingen av EFTA-domstolens rågivende uttalelse i Campbell. Den har med andre ord blitt til i stor fart, med den følge at risikoen for feil og mangler er stor. Likevel håper jeg noen har nytte av analysen.

Sakens faktum ser jeg ikke noe behov for å skrive et sammendrag av, siden EFTA-domstolen i avsnittene 19–24 oppsummerer det sentrale faktumet på en effektiv måte:

“19  Ms Campbell, a Canadian national, has been married to Ms Gjengaar, a Norwegian national, since June 2012. […]

20  […] in December 2012, the couple moved to Sweden, where Ms Gjengaar registered with the local authorities and entered into a lease for a flat in Mörsil, approximately 200 kilometres from Trondheim, Norway. Ms Gjengaar applied for work unsuccessfully in Sweden until 21 February 2013, a period of approximately seven weeks. On 21 February 2013, Ms Gjengaar began working aboard the Hurtigruten coastal ships in Norway in shifts of three weeks aboard and three weeks off. During her time off, Ms Gjengaar travelled back to Sweden, but she also occasionally stayed in Trondheim, and from time to time took holidays in other countries. Ms Gjengaar left her job on the ship on 10 September 2013.

21  In January 2014, Ms Gjengaar formally registered as having moved back to Norway. From March 2014, Ms Gjengaar returned to work aboard the Hurtigruten coastal ships. […]

22  Ms Gjengaar has never had permanent employment aboard the Hurtigruten coastal ships, but has worked in accordance with fixed-term contracts, which she completed.

23  On 5 June 2014, Ms Campbell applied for a right of residence in Norway as a family member of an EEA national. She stated that she had lived with Ms Gjengaar in Sweden from December 2012 until January 2014.

24  The Directorate of Immigration refused the application on 23 September 2014 […]


Spørsmålene fra Høyesterett og hvordan EFTA-domstolen forholder seg til dem

De innledende bemerkningene fra EFTA-domstolen i avsnitt 42–46 bør dere lese litt nøye. Der får man et komprimert sammendrag av prosedyrene rundt foreleggelsessaker.

Høyesterett hadde, kort fortalt, stilt EFTA-domstolen tre spørsmål:

  1. Gjelder unionsborgerdirektivet artikkel 7(1)(b) jf. (2) analogisk for retursituasjon (mao: stemmer virkelig det EFTA-domstolen sa i Jabbi?)
  2. Hvordan skal vilkåret om at oppholdet i vertsstaten må ha “sammenhengende varighet” på minst tre måneder forstås? Kan det være avbrudd, f.eks. i forbindelse med jobb i hjemlandet?
  3. Hvordan skal vilkåret om at familielivet må være “reelt, slik at det ble lagt til rette for et familieliv i vertsstaten” forstås?

For en som har lest faktum og Høyesteretts spørsmål kan det virke som det mangler noe her, nemlig et spørsmål om reglene om fri bevegelighet for arbeidskraft kan gi en avledet rett til opphold. Kona til Campbell jobbet nemlig på Hurtigruta mens de bodde i Sverige. Hvis hun da ble forhindret fra å ta med seg Campbell hjem til Norge når hun flyttet tilbake dit, ville jo det være en restriksjon på hennes frie bevegelighet som arbeidstaker – det har EU-domstolen lagt til grunn i en rekke saker.

Det er prosessuelle grunner til at Høyesterett ikke stilte det spørsmålet. Campbell hadde ikke anført EØS-avtalen artikkel 28 for lagmannsretten, bare unionsborgerdirektivet. Heller ikke i anken til Høyesterett var EØS-avtalen artikkel 28 anført. Først etter at saken slapp inn til behandling for Høyesterett ba Campbells advokat om å få supplere argumentasjonen med EØS-avtalen artikkel 28. Det sa Høyesterett nei til i starten av april 2019:

“Spørsmålet om den ankende parts ektefelle er arbeidstaker etter EØS-avtalen artikkel 28, beror på et annet faktisk grunnlag enn det som er avgjørende ved vurderingen under direktiv 2004/38/EF artikkel 7. Utvalget er på den bakgrunn enig med ankemotparten i at det er tale om et nytt påstandsgrunnlag som krever samtykke etter tvisteloven § 30-7. Påstandsgrunnlaget vil etter utvalgets syn endre sakens karakter og vidløftiggjøre den. Det er videre relativt kort tid til ankeforhandlingen. Tillatelse blir derfor ikke gitt.”

Det hører med til historien at den muntlige ankeforhandlingen ble holdt i slutten av april 2019, og først etter det ble det besluttet å sende spørsmål til EFTA-domstolen. Når svarene på disse spørsmålene nå har kommet er planen å ha en ny muntlig høring med Høyesterett i storkammer.

EFTA-domstolen er naturlig nok ikke bundet av norske prosessregler. Men i hvor stor grad må EFTA-domstolen holde seg innenfor rammen av de spørsmål en nasjonal domstol har stilt? Dette redegjør EFTA-domstolen for i avsnittene 44–45 i Campbell. Det er ikke noe nytt her, men dommen er et godt eksempel på noe som skjer fra tid til annen: at spørsmålene en nasjonal domstol har stilt redefineres eller suppleres for å gi den nasjonale domstolen de EØS-rettslige elementene som den kan trenge for å avgjøre saken:

“it is incumbent on the Court to give as complete and as useful a reply as possible and it does not preclude the Court from providing the national court with all the elements of interpretation of EEA law which may be of assistance in adjudicating the case before it, whether or not reference is made thereto in the question referred” (avsnitt 45)

I neste avsnitt (46) slår EFTA-domstolen bare kort fast at den finner det nødvendig å også vurdere EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet av arbeidskraft), selv om det ikke er reist spørsmål om dette.

Det blir interessant å se hva Høyesterett gjør nå (hvis ikke partene forliker saken). Hadde jeg vært Campbells advokat hadde jeg på ny forsøkt å supplere argumentasjonen med EØS-avtalen artikkel 28, og bedt Høyesterett om samtykke til det. Nå vil man ha bedre tid enn bare et tre-fire uker før muntlig høring, slik at kontradiksjonsproblemene ikke er så akutte, og EFTA-domstolens drøftelse av artikkel 28 vil nok gjøre det ubehagelig for Høyesterett å foreta en ny avskjæring.


EFTA-domstolens drøftelse etter reglene om fri bevegelighet av arbeidskraft, jf. EØS-avtalen artikkel 28

Tolkningen av EØS-avtalen artikkel 28 i Campbell ser ikke ut til å være nyskapende. Hele veien bygger EFTA-domstolen på veletablert rettspraksis fra EU-domstolen.

I avsnitt 49 minner EFTA-domstolen oss på at begrepet “arbeidstager” skal tolkes utvidende, og de klassiske kriteriene gjengis: “for a certain period of time a worker performs services for and under the direction of an employer in return for remuneration”. Domstolen legger også til at deltidsarbeidere er omfattet av begrepet.

Videre legger domstolen til at det foreligger et grenseoverskridende element når en EØS-borger flytter til et annet EØS-land, men jobber i hjemstaten (avsnitt 50). Det er nettopp dette som var situasjonen for kona til Campbell: hun var norsk, men bodde i Sverige samtidig som hun jobbet i Norge.

EFTA-domstolen påpeker også at når en EØS-borger har benyttet seg av retten til fri bevegelighet senere flytter tilbake til hjemstaten, vil det være en restriksjon om EØS-borgere ikke får ha med seg sin ektefelle. Forutsetningen for dette er at EØS-borgeren har bosatt seg genuing i den andre staten, og har etablert eller styrket et familieforhold der.  Med mindre denne restriksjonen lar seg rettferdiggjøre, må ektefellen få en avledet oppholdsrett sammen med EØS-borgere i sistnevntes hjemstat (avsnitt 51).

Avslutningsvis kommer EFTA-domstolen inn på arbeidsfordelingen mellom den og nasjonale domstoler:

“Whether, having regard to the facts of the case, Ms Gjengaar should be considered a worker as a matter of EEA law is for the referring court to determine. It is also for the referring court to decide whether family life was created or strengthened through genuine and continuous residence in the host State, by taking into account all relevant circumstances. ” (avsnitt 52).

Likevel klarer ikke EFTA-domstolen helt å dy seg fra å si noe om subsumsjonen. I neste setning skriver domstolen nemlig: “considering the information in the referring court’s request, it would appear that Ms Gjengaar is to be considered to be a worker pursuant to Article 28 EEA” (min uthevelse). Som vi ser er altså Campbell et eksempel på en avgjørelse der EFTA-domstolen også berører subsumsjonen, selv om det strengt tatt ikke er domstolens oppgave i en rådgivende uttalelse, jf. ODA-avtalen artikkel 34.


EFTA-domstolens drøftelse etter unionsborgerdirektivet artikkel 7(1)(b) jf. (2)

EFTA-domstolen velger å dele behandlingen av direktivet i to deler, ved å slå sammen de to siste av de tre spørsmålene Høyesterett stilte.

Det første spørsmålet EFTA-domstolen drøfter er om resultatet fra Jabbi-saken kan opprettholdes: at unionsborgerdirektivet artikkel 7(1)(b) jf. (2) kan anvendes analogisk når EØS-borgere returnerer til sitt hjemland med en tredjelandsborger. Dette spørsmålet er omstridt fordi EU-domstolen gjentatte ganger har uttalt at direktivet ikke kan tolkes analogisk, og at slike saker derfor må løses etter TEUV artikkel 21 (unionsborgerskapet). EØS-avtalen har ingen traktatbestemmelse som tilsvarer TEUV artikkel 21.

EFTA-domstolen ser kort og godt ingen grunn til å endre standpunktet som den inntok i Jabbi:

“Recent case law of the ECJ referred to in the Supreme Court of Norway’s request has upheld relevant findings of the judgment in O. and B. However, none of these judgments concern the interpretation of the Directive in the context of the EEA Agreement. The Court finds that the EEA legal context remains unaltered since Jabbi, and accordingly, as firmly supported by ESA and the Commission, the Court finds no reason to depart from the understanding of homogeneity and effectiveness as expressed in that judgment.” (avsnitt 58)

Om man leser bare dette avsnittet virker det som om EFTA-domstolen i Campbell opprettholder Jabbi fullt og helt. Men, om man leser domstolens begrunnelse nøye, er det kanskje mulig å se en viss nyansering. Som Gjermund Mathisen, director of competition and state aid i ESA, gjorde meg oppmerksom på via Twitter, opphører bruken av ordet “analogy” etter avsnitt 55. EFTA-domstolens egen begrunnelse for å opprettholde Jabbi er altså kjemisk fri for dette omstridte ordet.

Det EFTA-domstolen derimot skriver i sin konklusjon i avsnitt 59 er at unionsborgerdirektivet artikkel 7(1)(b) jf. (2) gjelder for (“are applicable to“) personer som Campbell. Også begrunnelsen soim leder frem til dette, særlig i avsnitt 57, fremhever hele tiden at det er snakk om en tolkning (“interpretation”). En tolkning er, metodisk sett, noe litt annet enn en analogi. Med andre ord kan det kanskje sies at EFTA-domstolen i Campbell bekrefter resultatet i Jabbi, men med noe mer overbevisende begrunnelse. Som folkerettsjurist blir jeg i alle fall mer overbevist av å lese en begrunnelse som bygger på en anerkjent kilde (traktat) som staten er bundet av. En analogislutning (som det EFTA-domstolen hevdet var det den gjorde i Jabbi) innebærer å etablere nye plikter for statene ved siden av eksisterende traktatforpliktelser – og det er vanskelig å akseptere.

Det andre EFTA-domstolen drøfter er Høyesteretts spørsmål nr. 2 og 3: hva er et “sammenhengende” og “genuint” opphold, og hva er forholdet mellom disse vilkårene og den generelle læren om misbruk av rettigheter? Også dette drøftes med løpende henvisninger til, og så vidt jeg kan se i full overenstemmelse med, EU-domstolens rettspraksis. På noen punkter er det ingen rettspraksis fra EU-domstolen, og EFTA-domstolen må derfor drøfte noen underspørsmål på et mer selvstendig vis.

EFTA-domstolen gir Norge rett i at ikke ethvert opphold i en annen EØS-stat, sammen med et familiemedlem, gir opphav til avledede rettigheter (avsanitt 62). Når det er sagt, vil et sammenhengende og genuint opphold i en vertsstat gå hånd i hånd med, og fungere som bevis for, at familieliv er etablert og/eller styrket i vertsstaten (avsnit 63).

I sin tolkning av begrepet “reelt” (“genuine”) / “sammenhengende” (continous) opphold (residence) peker EFTA-domstolen først på direktivets formål, som argument for at direktivets regler om oppholdsrett må tolkes utvidende for å sikre deres effektivitet. Følgelig kan det i følge EFTA-domstolen ikke være et krav til konstant fysisk tilstedeværelse i vertsstaten (avsnitt 65). Denne konklusjonen støtter EFTA-domstolen deretter opp med noen kontekstuelle tolkningsargumenter i avsnitt 66.

Antagelig i et forsøk på å operasjonalisere dette i lys av sakens faktum skriver EFTA-domstolen videre i avsnitt 67:

“Therefore, “residence” must be interpreted as allowing reasonable periods of absence which may or may not be work-related, and which as to their duration do not contravene and are not inconsistent with a genuine residence.”

Heller ikke her klarer EFTA-domstolen å dy seg fra å subsumere. I avsnitt 68 går domstolen langt i å konkludere med at kona til Campbell sine arbeidsperioden på Hurtigruta i Norge utgjør slike “reasonable periods of absence”.

Når det gjelder forholdet mellom direktivets regler om den generelle EØS-rettslig læren om misbruk av rettigheter, slår EFTA-domstolen fast at restriksjoner på rettigheter etter unionsborgerdirektivet bare kan gjøres i samsvar med direktivets artikkel 27 og 35 (avsnitt 69). Jeg synes det er vanskelig å lese dette annerledes enn at EFTA-domstolen utelukker at den generelle misbrukslæren kan brukes ved siden av direktivets regler. Når det er sagt, så er unionsborgerdirektivets artikkel 35 formulert nærmest som en henvisning til den generelle misbrukslæren med en liten presisering om at proformaekteskap skal anses som misbruk.

Misbrukslæren er riktignok neppe aktuell i Campbell, siden staten ikke en gang har anført den i prosessen for EFTA-domstolen (avsnitt 72).

New publication: “Dual Attribution of Conduct to both an International Organisation and a Member State”

Just in time for the holidays, my article on dual attribution was published in the Oslo Law Review today. Here is the abstract:

Responsibility, and in particular attribution of conduct, is one of the most intensely debated issues of public international law in the last couple of decades. In this article I seek to determine whether, how, and when acts or omissions may be attributed both to an international organisation and a member State (dual attribution). My aim is to clarify what dual attribution is, and what it is not. This is done in two steps. First, I (a) define the concept of dual attribution, (b) demonstrate that dual attribution is possible under the current law of international responsibility, and (c) establish a typology of dual attribution. Second, dual attribution is distinguished from three forms of shared responsibility. These are situations of two acts or omissions leading to one injury, derived responsibility, and the notion of piercing the corporate veil of international organisation. I end the article by criticising the disproportionate attention given to dual attribution in legal scholarship, given its limited practical utility.

Click here to access the full text on Idunn.no (open access).

I hope the article (or at least its illustrations!) can be useful for teaching purposes. Since OsLaw is an open access journal, you are free to share it widely, and also to e.g. re-use the illustrations in presentations under the terms of the CC-BY license.

oslaw-2019-3-1-1

New publication: “Suing the European Union in the UK: Tomanović et. al. v. the European Union et. al.”

ep_ej_2016_2_coverI have just published a piece in European Papers that critically analyzes the very interesting Tomanović judgment of the England and Wales High Court (Queen’s Bench Division).

Here is the abstract:

In its judgment of 13 February 2019 in the case of Tomanović et. al. v. the European Union et. al., the English High Court of Justice dismissed several claims based on human rights violations by EULEX Kosovo. Although the High Court’s dismissal was ultimately based on the lacking incorporation of the Treaty provisions on the Common Foreign and Security Policy into domestic law, the judgment contains extensive obiter dicta discussing key Union law matters. In this Insight I summarize, contextualize and reflect critically upon the High Court’s reasoning. In particular, I focus on the extent of the Court of Justice’s jurisdiction over – and the application of the Foto-Frost principle to – the CFSP.

Click here to access the full text on EuropeanPapers.eu (open access).

It’s been a while…

… since the last time I updated this blog. Much has happened in both my personal and professional life over the last 2 years: I’ve finished my PhD, got a Senior Lecturship at the UiO, and last (but definitely not least) a daughter. Additionally, I have published a few smaller things that I forgot to post about here:

Currently I am working on publishing my PhD thesis, entitled The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies. While you await its publication, you can enjoy this little teaser of an abstract:

International organizations are becoming increasingly powerful. As a consequence, they are now more capable than ever of violating the human rights of individuals. But how can international organizations be held to account for such violations? This thesis assesses the procedural mechanisms that may hold international organizations to account. First, a general framework for identifying, analyzing and assessing the accountability mechanisms of international organizations is established. Second, the general framework is applied to three distinct cases: the EU’s Common Security and Defence Policy missions, Refugee camp administration by the UN High Commissioner for Refugees, and Detention by the International Criminal Court. The thesis concludes that in none of the three case studies do the existing accountability mechanisms fulfill the normative requirements set out in the general framework. However, there are significant variations between the cases, and between different types of accountability mechanisms. In light of these findings, the thesis puts forward some hypotheses applicable to international organizations generally.

Judicial control of EU foreign policy: the ECJ judgment in Rosneft

Yesterday the Court of Justice of the European Union (the CJEU) delivered its judgment in the long-awaited Rosneft case (C-72/15, ECLI:EU:C:2017:236). The judgment clarifies some aspects of the CJEU’s jurisdiction over the Common Foreign and Security Policy (CFSP). Moreover, it is an important precedent in the field of EU sanctions law generally, and also resolve some questions of interpretation that are particular to the Russian sanctions.

In this blog post I will focus on what the judgment in Rosneft adds to the existing case-law on the review of CFSP decisions. Thus, I will not be discussing any of the more specific questions of EU sanctions law nor summarize the full 197 paragraph judgment. For those looking for a quick summary of the case, I refer to the succinct post by Maya Lester QC at the Sanctions Law blog.

Continue reading

New publication: “Accountability for Human Rights Violations by CSDP Missions: Available and Sufficient?”

ICLQAn article (partially) based on a chapter in my PhD thesis has just been published in International and Comparative Law Quarterly, issue no. 1/2017, pages 161-207. The title of the article is: Accountability for Human Rights Violations by CSDP Missions: Available and Sufficient?

Here is the abstract:

This article demonstrates that it is doubtful whether the accountability mechanisms available in connection with operative missions conducted under the EU’s Common Security and Defence Policy (CSDP) provide a sufficient level of protection when human rights are violated. The assessment of the CSDP accountability mechanisms—the Court of Justice of the European Union, domestic courts of EU Member States, and other mechanisms at the international level—is conducted in light of the requirements laid down in Article 13 of the European Convention of Human Rights. The consequences of the insufficiency of these mechanisms for the EU’s accession to the ECHR are also touched upon.

Click here to access the full text of the article (sharing link, subscription NOT required).

New publication: H. v. Council et al. – A Minor Expansion of the CJEU’s Jurisdiction Over the CFSP

ep_ej_2016_2_coverI just published a brief case note in the European Papers’ European Forum on case C-455/14 P H v. Council et al. [2016]. That case is the latest in a line of recent cases that help clarify and, arguably, expand the CJEU’s jurisdiction over the Common Foreign and Security Policy.

The case note is available here.

European Papers is a new (2016) open-access e-journal. And it is not only a journal, but also a forum for discussions of critical discussions of European legal issues through short, peer-reviewed pieces (“Insights” and “Highlights”). See EuropeanPapers.eu for more information about the journal and the European Forum.

The EFTA Court discusses its own legitimacy

(Originally published on the PluriCourts blog.)

EFTAcourtJuly 26, 2016, the EFTA Court released a preliminary judgment in case E-28/15 Yankuba Jabbi v. Norway [2016]. The case concerned the free movement for persons under European Economic Area (EEA) law, specifically the derived rights of third-country nationals to free movement.

The subject-matter of the case may be of less interest to PluriCourts, however, in paragraph 71 the court discusses its own legitimacy. There the EFTA Court writes (emphasis added):

Without independence in its adjudication no court could claim legitimacy. Every court must exercise its jurisdiction based upon the relevant legal sources. An essential legal source for the Court is the case law of the ECJ and the General Court. That case law must nevertheless be read in its context. Normally, this does not pose particular problems because the context is the same. However, when it comes to the legal sources in this case, the ECJ has partly ruled out the application of the Directive and instead applied the concept of Union citizenship in evolution of the free movement of persons in the EU.”

It is understandable that the EFTA Court felt the need to emphasize the importance of basing its judgments on relevant legal sources, given the difficult legal questions that arose.* Moreover, this is only a couple of sentences, and “legitimacy” is mentioned only once.

Still, I cannot remember having seen a reference to the concept of legitimacy comparable to this from the EFTA Court in any other decision of an international court or tribunal. But perhaps the readers of this blog know of more examples? If so, please add a comment or send a tweet in my direction (@StianOby).


*For those interested in an overview of the details of the Jabbi case, and the legal issues concerning the free movement of persons in the EEA, I recommend this great blog post written by Karin Fløistad – my colleague and author of a just-submitted PhD thesis on the EEA agreement in a revised EU constitutional framework for welfare services.

Jurisdiction, legislation, and creative interpretations in the Opinion of AG Wathelet in C-72/15 Rosneft

(co-authored with Alexander Arnesen, former research assistant at the University of Oslo’s Centre for European Law)

The frequent legal challenges to the European Union’s economic sanctions regimes have resulted in several judgments chiseling out key issues of EU law. Case C-72/15 Rosneft, which will be decided in the coming months, provides the European Court of Justice (ECJ) yet another opportunity to do so. In particular, the Rosneft case invites the ECJ to clarify its jurisdiction and power of judicial review over decisions taken by the Council under the Common Foreign and Security Policy (CFSP) – in the context of a reference for preliminary ruling.

The recently-released Opinion of Advocate General Wathelet in the Rosneft case was therefore eagerly awaited, and in this blog post we will examine two aspects of it. First, we will discuss his conclusion that the ECJ has jurisdiction to review the legality of CFSP decisions by way of preliminary ruling. Second, we have some remarks on his rather swift and somewhat formalistic argument for why CFSP decisions can never be regarded as “legislative acts” – regardless of how they are formulated. Continue reading

The Bosphorus presumption is still alive and kicking: the case of Avotiņš v. Latvia

Judges of the Latvian Supreme Court

Judges of the Latvian Supreme Court

Yesterday, 23 May 2016, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECtHR) delivered its judgment in the case of Avotiņš v. Latvia. This seems to be the ECtHR’s first detailed appraisal of the so-called Bosphorus presumption after the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Opinion 2/13 rejected a draft agreement providing for the accession of the EU to the European Convention of Human Rights (ECHR). It also provides a first glimpse of how the ECtHR views the EU law principle of mutual trust, which has become particularly dear to the CJEU over the last couple of years.

Continue reading

A report from the oral hearing in Case C-72/15 (Rosneft)

Snow over the CJEU as it hears the Rosneft case.

Snow over the CJEU as it hears the Rosneft case.

This week I attended the hearing at the Court of Justice of the European Union (CJEU) in case C-71/15 (Rosneft). This is one of several cases brought by the Russian energy company Rosneft against the EU sanctions regime established following the Russian military intervention in Crimea. The case has its basis in a request for preliminary ruling by the High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division. In the reference, the High Court of Justice asks the CJEU to determine the validity of several provisions of the EU economic sanctions against Russia.

As the legal issues in play in this case are very closely connected with the precise legal nature of the sanctions challenged, it is necessary to first describe the contested parts of the EU sanctions regime in some detail. Then I will go through the submissions of the parties, and offer some preliminary analysis of the arguments presented. My focus is the same as that of the oral hearing; on the issue of the jurisdiction of the CJEU to review sanctions adopted under the EU’s Common Foreign and Security Policy (CFSP). Before we start I must also add a small disclaimer: this report is based on my own notes and recollections, and there may thus be inaccuracies, misunderstandings, or plain errors.

The contested parts of the EU sanctions regime

The contested parts of the EU sanctions regime in this case are the measures “targeting sectoral cooperation and exchanges with Russia” – which I will refer to as the sectoral measures. These sectoral measures are laid down in Council decision 2014/512/CFSP and Council regulation 2014/833/EU (links to latest consolidated versions). Essentially, these provisions prohibit EU persons, natural or legal, from engaging in contractual relations with certain Russian state-owned companies and banks, and from providing such companies and banks access to financial markets.

Sectoral measures may be contrasted with the targeted sanctions laid down in Council decision 2014/145/CFSP and Council regulation 2014/269/EU (links to latest consolidated versions). Such targeted sanctions directly affect named Russian natural and legal persons (not including Rosneft) by inter alia obliging European financial institutions to freeze their assets. With regard to the sectoral measures, on the other hand, Rosneft primarily feels the sting of them through the lack of access to European suppliers, consultants, credit institutions, etc.

This distinction between targeted and sectoral sanctions is also reflected in TFEU article 215. According to that provision the Union may in the form of a regulation adopt measures providing for ” the interruption or reduction, in part or completely, of economic and financial relations with one or more third countries” (i.e. sectoral measures) or “restrictive measures […] against natural or legal persons” (i.e. targeted sanctions). Since sectoral measures are formulated as prohibitions on EU citizens and undertakings from engaging in such activities, they only seems to affect Rosneft indirectly; it is their EU partners that are now prohibited from doing business with Rosneft. Note the use of the word seems in the previous sentence. Rosneft argues that it is also directly affected by the sectoral measures, and that they should be regarded as targeted sanctions. Still, the following summary of the hearing more or less presupposes that the sanctions are sectoral measures – which was also generally presupposed during the hearing.

A final peculiarity concerning CFSP sanctions regimes is that they are enacted through the use of two separate legal instruments. First, by a Council decision under TEU article 29. Second, and following such a decision, the sanctions are implemented within the internal market by means of a Council regulation under just-mentioned TFEU article 215. In the present case the relevant instruments are Council decision 2014/512/CFSP and Council regulation 2014/833/EU, which I will refer to in the following as “the CFSP decision” and “the regulation”, respectively. The relationship between the regulation and the CFSP decision was a key factor in relation to many of the issues discussed during the oral hearing in Rosneft.

The CFSP decision is adopted under a provision in the CFSP chapter of the TEU, namely article 29. This has certain consequences. First, legislative acts are precluded under the CFSP, see TEU article 31(1) i.f. Second, being adopted under the CFSP chapter the jurisdiction of the CJEU to review the decision is generally excluded according to TFEU article 275(1). Third, while the EU member states “shall ensure that their national policies conform to” the CFSP decision, the decision is not binding upon persons (natural or legal).

The regulation adopted under TFEU article 215 implements the CFSP decision within the internal market. That regulation is not a CFSP measure. This means that it is binding in its entirety, also on natural or legal persons, and directly applicable within the legal system of the EU member states (TFEU article 288(2)). Moreover, the general jurisdiction of the CJEU to review acts of the Union institution should therefore apply. (But see the Commission’s arguments to the contrary discussed below.)

What kind of provisions the two instruments should contain when the Union imposes sanctions is less clear. The only guidance we seem to get from the constituent treaties is that (a) legislative acts cannot be enacted in the form of CFSP decisions, and that (b) when a CFSP decision “provides for the interruption or reduction, in part or completely, of economic and financial relations with one or more third countries” the Council shall adopt “the necessary measures” in the form of a regulation under TFEU article 215. In practice, the wording of the CFSP decision and the regulation is more or less identical. This is also the case here. The provisions Rosneft is challenging are almost word-for-word identical in the CFSP decision and the regulation.

Continue reading

New paper: The Reinterpretation of TFEU Article 344 in Opinion 2/13 and Its Potential Consequences

My first proper journal article was just published in the German Law Journal, volume 16 (2015) no. 1. Here is the abstract:

On 18 December 2014 the Court of Justice of the European Union (CJEU) delivered Opinion 2/13, and stunned the legal world by declaring that the Draft Agreement on the Accession of the EU to the European Convention on Human Rights was incompatible with the constituent treaties of the Union. In this contribution note I will focus on only one aspect of Opinion 2/13: the CJEU’s interpretation and application of the TFEU article 344. Specifically, I will compare the approach taken in Opinion 2/13 with that of the CJEU’s earlier case-law. I will argue that the reasoning and conclusion concerning TFEU article 344 in Opinion 2/13 is clearly at odds with this earlier case-law, notably the leading MOX Plant case. I will also demonstrate how the approach to the issue in Opinion 2/13 – if it indeed reflects lex lata – seriously affects numerous treaties that have already been concluded by the Union.

German Law Journal is an online open access journal, so you can download the full contribution by following this link.

Opinion 2/13: A bag of coal from the CJEU

CJEU - Grand Hall of JusticeJust in time for Christmas, on 18 December 2014, the Court of Justice of the European Union (CJEU) handed down its Opinion 2/13 on the Union’s planned accession to the European Convention on Human Rights (ECHR). To the surprise of most, the CJEU found the draft agreement on the accession of the Union to the ECHR incompatible with the Union’s primary (read: constitutional) law.

Not only did the CJEU find the accession agreement incompatible with the Union’s constituent treaties. Its Opinion reads like a direct and unequivocal attack on the accession agreement and, as I will come back to, it seems to be very difficult to satisfy the CJEU’s objections by way of amending the accession agreement. Instead of the expected Christmas present of a signable accession agreement, the Court brought the negotiators a bag of coal.

Continue reading

Some thoughts on the ECJ hearing on the Draft EU-ECHR Accession Agreement (Part 2 of 2)

I was in Luxembourg 5-6 May 2014, attending the hearing at the European Court of Justice concerning the Draft Agreement for the Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights. In these two posts (click here for part 1) I summarize the main arguments presented at the hearing, and provide some initial analysis and thoughts. Finally, I would not be a lawyer if I did not point out that some caveats apply: I am writing based on my own notes and recollection, and thus there might be inaccuracies, omissions and misattributions. If you come across any, feel free to point them out in the comments section below. I would also greatly appreciate any other comments or thoughts you might have in relation to this case.

The second and final day of oral argument at the ECJ in the case concerning the validity of the Draft Agreement for the Accession of the EU to the ECHR (hereinafter: the DAA) focused on the questions put to the parties by the judges yesterday. Those questions are summarized at the end of yesterday’s blog post. Moreover, some of the judges, as well as the Advocate General, asked further questions towards the end of the hearing.

Continue reading

Some thoughts on the ECJ hearing on the Draft EU-ECHR accession agreement (Part 1 of 2)

I was in Luxembourg 5-6 May 2014, attending the hearing at the European Court of Justice concerning the Draft Agreement for the Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights. In these two posts (click here for part 2) I summarize the main arguments presented at the hearing, and provide some initial analysis and thoughts. Finally, I would not be a lawyer if I did not point out that some caveats apply: I am writing based on my own notes and recollection, and thus there might be inaccuracies, omissions and misattributions. If you come across any, feel free to point them out in the comments section below. I would also greatly appreciate any other comments or thoughts you might have in relation to this case.

Monday May 5th was the opening day for the case concerning the Draft Agreement for the Accession of the EU to the European Convention of Human Rights (hereinafter: the DAA). The case is brought under the procedure provided for in TFEU article 218(11) by the Commission, which is asking the European Court of Justice (ECJ) the question of whether the DAA is compatible with the constituent treaties of the European Union. Much could be (and has been) written about this question, this case, and the spectacle that is an ECJ hearing before the full court. In these couple of posts I will, however, focus on the submissions of the parties. I will give you what I perceived as the highlights of the hearing, and provide some initial commentary.
Continue reading

Pensumrelevant artikkel: den internasjonale rettens påvirkning på norsk rett

Studentmagasine Pacta kontaktet meg for noen uker siden, da de ønsket en artikkel om folkerettens innvirkning på norsk rett — et tema som er meget pensumrelevant for studenter på andre studieår. Resultatet finner du i siste nummer av Pacta (nr. 23), og på SSRN.

Iran har en «umistelig rett» til å anrike uran

Har Iran har en rett til å anrike uran eller ikke? Dette er en av de store uløste spørsmålene i de pågående forhandlingene mellom Iran, på den ene side, og vetomaktene i FNs sikkerhetsråd samt Tyskland, på den annen side.

Et juridisk spørsmål
USA har som sitt klare utgangspunkt at ingen land ut over de som i dag har atomprogrammer har rett til å anrike uran. Iran mener på sin side at alle land har en slik rett. Vi står her altså overfor en uenighet om et juridisk spørsmål. Et spørsmål om stater har rett til å anrike uran, eller om de ikke har noen slik rett.

Den folkerettslige hovedregelen er at statene er suverene innenfor eget territorium. Overført på den konkrete saken betyr dette at alle stater i verden (også Iran) som utgangspunkt står fritt til å anrike uran. Unntak fra dette utgangspunktet må skje ved positiv folkerett, for eksempel ved traktat.

Stormaktenes forvridde utgangspunkt
Med dette utgangspunktet klarlagt kan vi ta for oss stormaktenes argumentasjon. USA påstår at the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), som Iran og 189 av verdens øvrige stater er part til, ikke gir Iran noen rett til å anrike uran.

Merk hvordan dette spørsmålet er stilt på helt gal måte. Utgangspunktet er, som vi har sett, at Iran har rett til å anrike uran. Det avgjørende er altså ikke om NPT artikkel IV gir dem en slik rett. Om NPT ikke skulle gi Iran rett til anrikning, så er det helt uproblematisk: Iran har allerede denne retten.

Om USA skal finne støtte sin påstand om manglende rett på anrikning i NPT må det i så fall være i form av et forbud. Altså at NPT innebærer et innhugg i Irans rett til å anrike uran – et unntak fra hovedregelen.

NPT forplikter alle partene (inkludert Iran) til å unnlate å bidra til spredning av atomvåpen. Her er artikkel IV interessant, fordi den slår fast at NPT ikke skal være til hinder for statenes «inalienable right» (umistelige rett) til å forske på, produsere, og bruke atomenergi for fredelige formål. Samtidig forbyr NPT artikkel I og II andre stater enn de nåværende atommaktene å anskaffe eller produsere atomvåpen.

Samlet må dette innebære en rett til å anrike uran i den grad der er nødvendig for produksjon av atomenergi. Den politisk, men ikke rettslig bindende avtalen inngått mellom stormaktene og Iran i Geneve forrige helg synes også bekrefte dette, da den åpner for at Iran kan anrike uran til en grad som er tilstrekkelig for fredelig bruk i atomkraftverk.

Når det er sagt, så er det et poeng at Irans rett til anrikning kan være tilsidesatt av resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd. Disse er i henhold til FN-charteret artikkel 25 bindende for alle FNs medlemsstater,og går i følge artikkel 103 foran andre folkerettslige regler.

Sikkerhetsrådet har i en rekke resolusjoner fordømt Irans atomprogram, og iverksatt sanksjoner. Men disse sanksjonene er av en midlertidig karakter. De har blitt iverksatt hovedsakelig på grunn av Irans manglende respekt for internasjonale regler om inspeksjon av atomanlegg. Om Iran overholder disse reglene i fremtiden vil sanksjonene måtte oppheves.

Juridisk spørsmål – rettslig avgjørelse?
Siden spørsmålet om rett til anrikning er rent juridisk kan det tenkes løst via fredelige, rettslige tvisteløsningsmekanismer. FNs Generalforsamling kunne for eksempel anmodet ICJ, den internasjonale domstolen i Haag, om en rådgivende (men autoritativ) uttalelse om hvor vidt stater har en rett til anrike uran, NPT tatt i betraktning.

Dette krever imidlertid et flertallsvedtak i FNs generalforsamling. Men, siden jussen ser ut til å være på Irans side, synes det ikke å være i stormaktenes interesser å anmode ICJ om en rådgivende uttalelse. Det vil også være vanskelig for Iran å skaffe flertall for en slik anmodning. Dessuten kan det tenkes at Iran ikke vil ta den risikoen for tap som alltid er til stede ved en rettslig prosess.

Grunnlag for et varig kompromiss?
Begge parter ser det med andre ord som mest fornuftig å beholde kontroll over konflikten og fortsette forhandlingene. Samtidig synes begge parter å opprettholde sine uforenelige standpunkter.

Utfordringen i forhandlingene blir å finne et kompromiss som verken anerkjenner eller underkjenner Irans rett til å anrike uran. Om et slikt kompromiss skulle finnes, er det langt fra klart at det vil kunne være varig. Et kompromiss vil skyve den manglende enigheten under teppet for nå, men faren er stor for at tvisten vil blusse opp igjen på et senere tidspunkt.

Om en varig løsning skal oppnås bør stormaktene innrømme det åpenbare: Iran har en «umistelig rett» til å anrike uran for fredelige formål. Innrømmelsen trenger ikke komme gratis: bruk den som en brekkstang for å få inn strenge begrensninger og kontrolltiltak i en endelig avtale. Slik vil man kunne oppnå det samme som man realistisk kan forvente av et slikt umulig kompromiss som skissert i forrige avsnitt, men antagelig i en mer robust og varig form.

Panel debate: The EU and the USA – A Trade Agreement?

Today I participated in a panel debate on the topic of the forthcoming Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) treaty that is currently being negotiated between the EU and the USA. The video stream from the panel debate may be viewed right here (the first couple of minutes of the video are in Norwegian, but the panel debate itself is in English):


Panel participants

  • William R.Taliaferro – Deputy Counselor for Political & Economic Affairs, Embassy of the USA to Norway
  • Martin Skylv –  EU delegation to Norway
  • Anne Louise Aartun Bye – Senior adviser, Internationaliztion and European politics, Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
  • Stian Øby Johansen – PhD fellow at the UiO Centre for European Law

Simple mathematics indicate that the ECtHR could drain its overflowed docket in 8 years

ImageOn June 30, 2011 the European Court of Human Rights (ECtHR) had a grand total of 152,800 applications pending before it. By March 31, 2013 this number had been reduced by over 30,000 applications in one and a half year – to a total of 122,450 pending applications. This astonishing development proves that the recently implemented Protocol 14 to the European Convention on Human Rights, and the restructuring of the ECtHR’s registry, is in fact working.

If the ECtHR can keep this pace up, simple mathematics implies that it will have cleaned out its docket by 2021. Or maybe even before that, considering the fact that the number of new applications is slowly decreasing. This suggests that any further attempts at increasing its efficiency or reduce its current caseload should be of a temporary nature, as the ECtHR would been able to cope well if its docket was not already flooded when reforms could finally be put in place.

The big question is, however, whether one can apply such simple mathematics. Protocol 14 aims mostly to squash and filter out the most glaringly inadmissible applications. Apparently, the registry of the ECtHR was reorganized with the same goal in mind. If the 30,000 applications thrown out in the last year and a half are mainly those that are clearly inadmissible, the numbers may be skewed. Throwing out clearly inadmissible cases requires much less resources than deciding admissible cases on the merits.

It therefore remains to be seen whether the simple mathematics stated in my rather provocative header are an accurate prediction of things to come. My gut feeling is that simple mathematics are inadequate. To find a more accurate answer I think that we need a study of the composition of inadmissible/admissible cases of those 30,000 removed from the docket the last year and a half. This must then be compared with the expected composition of admissible/inadmissible cases before the ECtHR in total.

(If anyone knows of such studies, or relevant and available data, please give me a heads up in the comments.)

Draft EU-ECHR Accession Agreement finalized

As reported by news agencies just before the weekend, the European Union and the 47 member states of the Council of Europe has just agreed on draft legal instruments that enable the EU’s accession to the European Convention on Human Rights – after almost three years of negotiations. Antonie Buyse over at the ECHRblog has written a good and concise post on the topic already, which I recommend that anyone with an interest in the process should read.

While it was common knowledge that the negotiations were on the final stretch, at least I would not have expected that the final instruments would be ready before at least the next meeting of the delegations. That the delegations were able to solve all the outstanding issues this quickly must be seen as a positive sign, and suggests that the remaining obstacles will not render this agreement moot.

As Antonie Buyse mentioned in the above-mentioned post at ECHRblog, three main hurdles remain. First, the European Court of Justice (ECJ) will be asked to give its opinion on whether the draft instruments are compatible with EU law. If the ECJ finds that the draft Accession Agreement is incompatible with EU law, it has the power under TFEU article 218 (11) to forbid the EU institutions and the EU member states from entering into the agreement. However, most experts consider it unlikely that the ECJ will reject the Accession Agreement.

Secondly, a formal decision to sign the instruments and accede to the ECHR must be made by the Council of the European Union, after obtaining consent from the European Parliament, see TFEU article 218 (6)(a)(ii). Since the Council consists of 27 of the states that participated in the drafting of the Accession Agreement, there seems to be little risk of them blocking a decision. The European Parliament is also generally in favor of acceding to the ECHR. It is thus difficult to see that they would try and block the process.

Thirdly, the signature and ratification by all 47 member states of the Council of Europe + the EU itself is needed before the Accession Agreement enters into force. 27 of these 47 states are EU members, and will be bound to sign and ratify the agreement upon the above-mentioned decision in the EU Council. The EU will also be bound to sign according to the same decision. As for the 20 remaining CoE states it will be more interesting to see whether they will cooperate, whether they intend to block the process, or even block it. Russia did, for instance, refuse to ratify protocol 14 to the ECHR for years and years.

Only after going through all these loops, the Accession Agreement will enter into force, and from that day the EU will formally become the 48th party to the European Convention on Human Rights.

The negotiations on the European Union’s accession to the ECHR have resumed

The Agora building of the Council of Europe, where the negotiations are taking place.A couple of weeks ago, between June 19 and 22, the Council of Europe’s Steering Committee for Human Rights (french acronym: CDDH) held its 75th meeting. Two topics of particular interest for the MultiRights project were key points on the agenda: the follow-up of the Brighton declaration, and the European Union’s accession to the ECHR. As the title already suggests, this blog post will deal with only the fact that negotiations on the latter has in fact restarted.

Continue reading

European Parliamentarians welcomes the EU’s accession to the ECHR

(Originally posted on the MultiRights blog 21 June 2012. Click here to view the original post.)

As noted by Antoine Buyse over at the ECHR blog, the parliamentarians of Europe recently welcomed the decision by the Council of Europe’s Committee of Ministers1 to resume the negotiations on the European Union’s accession to the ECHR. The most interesting parts of the press release from the joint informal body2 of members of the European Parliament and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) reads as follows:3

“A joint informal body of members of the European Parliament and Council of Europe parliamentarians has welcomed the prospect of talks resuming on EU accession to the European Convention on Human Rights (ECHR).

[…]

The two co-chairs of the Joint Informal Body, Pietro Marcenaro and Carlo Casini, said it was “of the utmost importance” that these negotiations reach a speedy conclusion and that the momentum towards an agreement is not lost.

‘EU accession to the ECHR is crucial with a view to securing a common space for human rights protection across the European continent,’ they said. ‘It is thus essential that the modalities of such accession are completed at a political level as rapidly as possible, and that all outstanding questions are settled.’”

Continue reading

Negotiations on the EU’s Accession to the ECHR to be finalized “without delay”

As mentioned in an earlier post on this blog, where an overview of the negotiation process was given, the EU’s internal negotiations on the draft Agreement on the Accession of the European Union to the ECHR have been concluded. Thus, it was assumed that the negotiations would continue in a forum that would also include the non-EU member states. Exactly how and when was nevertheless unclear.

Continue reading

The EU’s Accession to the ECHR: Negotiations to resume after 7 month hiatus

Since the entry into force of the Lisbon Treaty in 2009, the European Union has been obliged to accede to the European Convention on Human Rights (ECHR).1 As a result of this obligation, negotiations with a view to drawing up an accession agreement between the Union, on the one hand, and the state parties to the ECHR, on the other, have been underway for more than a year.2

(Originally posted on the MultiRights blog 14 May 2012. Click here to view the original post.)

The Union’s accession to the ECHR is of particular interest to the MultiRights project, because it aims to streamline Europe’s multi-leveled system of human rights protection by creating formal links between the Court of Justice of the European Union (ECJ) and the European Court of Human Rights (ECtHR). In this blog post I will briefly explain the complex negotiation process, and outline the next likely steps. Continue reading

European integration – The EU’s Accession to the ECHR

This blog has been dead for a few months now. Part of the reason for this is that I have had to put a lot of effort into planning and writing my master thesis. I also attended the Hague Academy of International Law over the summer.

During my stay in the Hague I shared an apartment with the editor of the student-run blog of the Denver Journal of International Law and Policy, named The View From Above. I was thus invited to write a few blog posts about the main international organizations in Europe, and my thesis topic; the European Union’s accession to the European Convention of Human Rights.

All three of these articles have been published at TVFA this fall, and may be accessed through the following links:

A copy of all three articles is also available through the “Fortsett å lese” link below. However, I recommend reading them on TVFA through the links above. The copies enclosed here are mainly for archival purposes.
Continue reading